Nghị quyết HĐQT về việc công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông

NQ HDQT về việc chốt danh sách cổ đông Xem chi tiết

Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Điều lệ thông qua tại đại hội  tờ trình số 02 thông qua tăng vốn điều lệ  Hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

I. Hồ sơ dự họp TB05 – Thông báo mời họp Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ TN 2022 Mẫu thư mời dự họp gửi Cổ đông Chương trình họp ĐHĐCĐ TN 2022 Mẫu...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2022

Thông báo cho Cổ đông được biết ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Chi tiết xem tại đây           Ngày đăng: 23/02/2022 Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT Thông qua đầu tư mua mới TSCĐ

Nghị Quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 24.1.2022: Xem tại đây Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

I. Hồ Sơ Dự Họp TB 03 – mời họp ĐHĐCĐ TN 2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN 2021 Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ TN 2021 Chương trình hop ĐHCĐ TN 2021 Mẫu Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ TN 2021 Mẫu Giấy...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐỊNH KỲ HĐQT VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021, CHI TIẾT TẠI: NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY...
Đọc Thêm

Xem chi tiết
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN I 2020

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN I 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đường Link 1.  Tờ trình của HĐQT tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ   2.  Phiếu lấy ý kiến cổ đông   3. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần   4.  Dự thảo Nghị quyết...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

THÔNG BÁO GỬI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày đăng: 02/11/2020 Xem chi tiết

THÔNG BÁO GỬI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày đăng: 02/11/2020 Xem chi tiết

TB: THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày đăng: 22/10/2020 Xem chi tiết