Nghị Quyết HĐQT Thông qua đầu tư mua mới TSCĐ

Nghị Quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 24.1.2022: Xem tại đây Xem chi tiết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

I. Hồ Sơ Dự Họp TB 03 – mời họp ĐHĐCĐ TN 2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN 2021 Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ TN 2021 Chương trình hop ĐHCĐ TN 2021 Mẫu Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ TN 2021 Mẫu Giấy...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỌP ĐỊNH KỲ HĐQT VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 VÀ CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021, CHI TIẾT TẠI: NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY...
Đọc Thêm

Xem chi tiết
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN I 2020

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN I 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đường Link 1.  Tờ trình của HĐQT tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ   2.  Phiếu lấy ý kiến cổ đông   3. Danh sách nhà đầu tư mua cổ phần   4.  Dự thảo Nghị quyết...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

THÔNG BÁO GỬI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày đăng: 02/11/2020 Xem chi tiết

THÔNG BÁO GỬI CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày đăng: 02/11/2020 Xem chi tiết

TB: THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày đăng: 22/10/2020 Xem chi tiết
THÔNG BÁO ” CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN” NGÀY 25/09/2020

THÔNG BÁO ” CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN” NGÀY 25/09/2020

Xem chi tiết