thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất

thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất. xem chi tiết tại đây.y Xem chi tiết

báo cáo giao dịch của TVHĐQT BVT

báo cáo giao dịch của TVHĐQT xem chi tiết tại đâyBB B Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua triển khai đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DVG  xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo đăng ký giao dịch của trưởng ban kiểm soát bà Trương Thị Mai

Thông báo đăng ký giao dịch TBKS:  xem chi tiết tại đây Xem chi tiết

Đăng ký mua của Ông Hồ Đình Tùng – Thành Viên HĐQT kiêm TGĐ

Thông báo đăng ký mua: xem chi tiết tại đây Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 chi tiết xem tại đây           Ngày đăng: 20/04/2022 Xem chi tiết

Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Điều lệ thông qua tại đại hội  tờ trình số 02 thông qua tăng vốn điều lệ  Hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT Thông qua ký kết đầu tư dự án với công ty cổ phần đầu tư MBA

Nghị quyết HĐQT xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo đăng ký bán của TV HĐQT Ông Bùi Văn Thụy

TV HĐQT Ông Bùi Văn Thụy đăng ký bán 3.500.000 Cổ phiếu: chi tiết xem tại đây Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và ngày không còn là Cổ đông lớn của Cổ đông Nguyễn Bá Khánh

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Bá Khánh 21/02/2022 chi tiết xem tại đây Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Bá Khánh 22/02/2022 chi tiết xem tại đây Báo cáo ngày không còn là cổ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và ngày không còn là Cổ đông lớn của Cổ đông Phạm Thị Quỳnh Chi

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông Phạm Thị Quỳnh Chi 22/02/2022 chi tiết xem tại đây Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi 22/02/2022 chi tiết xem tại đây   Xem chi tiết