Nghị Quyết HĐQT

Nghị quyết của HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: 06. NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán TTP Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Ông Hồ Đình Tùng

Chi tiết Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Ông Hồ Đình Tùng Xem chi tiết

thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất

thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất. xem chi tiết tại đây.y Xem chi tiết

báo cáo giao dịch của TVHĐQT BVT

báo cáo giao dịch của TVHĐQT xem chi tiết tại đâyBB B Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua triển khai đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DVG  xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo đăng ký giao dịch của trưởng ban kiểm soát bà Trương Thị Mai

Thông báo đăng ký giao dịch TBKS:  xem chi tiết tại đây Xem chi tiết

Đăng ký mua của Ông Hồ Đình Tùng – Thành Viên HĐQT kiêm TGĐ

Thông báo đăng ký mua: xem chi tiết tại đây Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Thông báo đính chính nội dung BCTC quý 1 năm 2022:Toàn văn TB đính chính BCTC riêng quý 1/2022: xem tại đây Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 BCTC Quý 1 đã đính chính           Ngày đăng: 20/04/2022 ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Điều lệ thông qua tại đại hội  tờ trình số 02 thông qua tăng vốn điều lệ  Hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT Thông qua ký kết đầu tư dự án với công ty cổ phần đầu tư MBA

Nghị quyết HĐQT xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo đăng ký bán của TV HĐQT Ông Bùi Văn Thụy

TV HĐQT Ông Bùi Văn Thụy đăng ký bán 3.500.000 Cổ phiếu: chi tiết xem tại đây Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem tại đây Xem chi tiết