đơn xin từ nhiệm phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Dương

cbtt_tu_nhiem.ks Xem chi tiết

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

BCQT tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022: chi tiết xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo đính chính nội dung NQ HĐQT

Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 30/06/2022: TB đính chính NQ 07 toàn văn Nghị Quyết sau đính chính: Toàn văn NQ số 07 đã đính chính   Xem chi tiết

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán TTP Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT

NQ Hội đồng quản trị số  07 thôgn qua phương án chi tiết chào bán cho cổ đông hiện hữu   Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch người nội bộ bà Trương Thị Mai

Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ bà Trương Thị Mai Xem chi tiết

Nghị Quyết HĐQT

Nghị quyết của HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: 06. NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán TTP Xem chi tiết

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Ông Hồ Đình Tùng

Chi tiết Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Ông Hồ Đình Tùng Xem chi tiết

thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất

thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất. xem chi tiết tại đây.y Xem chi tiết

báo cáo giao dịch của TVHĐQT BVT

báo cáo giao dịch của TVHĐQT xem chi tiết tại đâyBB B Xem chi tiết

Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua triển khai đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DVG  xem tại đây Xem chi tiết

Thông báo đăng ký giao dịch của trưởng ban kiểm soát bà Trương Thị Mai

Thông báo đăng ký giao dịch TBKS:  xem chi tiết tại đây Xem chi tiết