Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Thông báo đính chính nội dung BCTC quý 1 năm 2022: Thông báo đính chính BCTC quý 1 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 BCTC Quý 1 đã đính chính           Ngày đăng: 20/04/2022 Xem chi tiết

Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021

Công văn số 03/2021/CV-DVG giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021: Xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán: Xem tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán: Xem tại đây Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021: xem tại đây Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021: Xem tại đây công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận: xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3/2021-DVG

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2021 Xem tại đây Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2021 Xem tại đây Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 3/2021 Xem tại đây       Ngày đăng:...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 – Công ty mẹ Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 – Hợp nhất Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Riêng Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Hợp nhất  Công văn giải trính chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2               Ngày đăng: 30/7/2021 ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1/2021

Báo cáo tài chính riêng – DVG Quý 1/2021   Báo cáo tài chính Hợp nhất- DVG Quý 1/2021   Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý         Ngày 29/04/2021 Xem chi tiết

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây:             Ngày 19/04/2021 Xem chi tiết

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020

NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020           Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG KIỂM TOÁN NĂM 2020

CHI TIẾT TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG 2020           Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2020

CHI TIẾT TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN NĂM 2020             Ngày 31/03/2021 Xem chi tiết