BCTC quý 4/2022

BCTC quý 4 năm 2022 Xem chi tiết

BCTC quý 3/2022

BCTC Quý 3 năm 2022 Xem chi tiết

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 xem chi tiết tại đây  Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2/2022

Báo cáo tài chính Quý 2/2022: Xem chi tiết BCTC Quý 2.2022 tại đây   Xem chi tiết

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán TTP Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

Thông báo đính chính nội dung BCTC quý 1 năm 2022:Toàn văn TB đính chính BCTC riêng quý 1/2022: xem tại đây Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 BCTC Quý 1 đã đính chính           Ngày đăng: 20/04/2022 ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021

Công văn số 03/2021/CV-DVG giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021: Xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán: Xem tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán: Xem tại đây Xem chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021: xem tại đây Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021: Xem tại đây công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận: xem tại đây Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 3/2021-DVG

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2021 Xem tại đây Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2021 Xem tại đây Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 3/2021 Xem tại đây       Ngày đăng:...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 – Công ty mẹ Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021 – Hợp nhất Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài...
Đọc Thêm

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Riêng Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 – Hợp nhất  Công văn giải trính chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2               Ngày đăng: 30/7/2021 ...
Đọc Thêm

Xem chi tiết