thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất

thông báo không còn công ty con và xác định lại loại hình doanh nghiệp không còn BCTC hợp nhất. xem chi tiết tại đây.y