Thông báo đính chính nội dung NQ HĐQT

Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 30/06/2022: TB đính chính NQ 07 toàn văn

Nghị Quyết sau đính chính: Toàn văn NQ số 07 đã đính chính