Thông báo đăng ký bán của TV HĐQT Ông Bùi Văn Thụy

TV HĐQT Ông Bùi Văn Thụy đăng ký bán 3.500.000 Cổ phiếu: chi tiết xem tại đây