THÔNG BÁO ” CHỐT NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN” NGÀY 25/09/2020