Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

I. Hồ Sơ Dự Họp

 1. TB 03 – mời họp ĐHĐCĐ TN 2021
 2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ TN 2021
 3. Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ TN 2021
 4. Chương trình hop ĐHCĐ TN 2021
 5. Mẫu Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ TN 2021
 6. Mẫu Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ TN 2021
 7. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ TN 2021  

II. Báo cáo + Tờ trình

 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020
 2. Báo cáo của BGĐ trong năm 2020
 3. Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát trong năm 2020
 4. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021
 5. Tờ trình tổng hợp
 6. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
 7. Tờ trình tăng vốn điều lệ từ phát hành cho cổ đông hiện hữu
 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
 9. Tờ trình miễn nhiệm chủ tịch HĐQT 
 10. Tờ trình ứng viên đề cử bầu chủ tịch HĐQT
 11. Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 12. Quy chế quản trị nội bộ
 13. Quy chế hoạt động của HĐQT
 14. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 15. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ TN 2021

III. Hồ sơ bầu cử

 1. Mẫu Đơn đề cử CT HĐQT
 2. Mẫu phiếu bầu cử CT HĐQT
 3. Mẫu sơ yết lý lịch 
 4. Mẫu kê khai danh sách người có liên quan 
 5. Phiếu biểu quyết 
 6. Quy chế bầu HĐQT
 7. Quy chế biểu quyết 

IV. Đề cử Chủ tịch HĐQT

 1. Đơn xin từ nhiệm CT HĐQT
 2. Đơn đề cử bổ nhiệm CT HĐQT
 3. Sơ yếu lý lịch – Nguyễn Văn Ninh – CT HĐQT

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 05/04/2021