Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/DVG thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT/DVG thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Chi tiết xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Oqy0oF1LL9zCCsB7vLl8rE2kpVVt5F9b/view?usp=sharing