Nghị Quyết HĐQT

Nghị quyết của HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: 06. NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán TTP