Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: xem tại đây