Nghị quyết HĐQT Thông qua ký kết đầu tư dự án với công ty cổ phần đầu tư MBA

Nghị quyết HĐQT xem tại đây