Nghị Quyết HĐQT Thông qua đầu tư mua mới TSCĐ

Nghị Quyết HĐQT số 01/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 24.1.2022: Xem tại đây