Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua triển khai đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/DVG  xem tại đây