Nghị Quyết HĐQT

NQ Hội đồng quản trị số  07 thôgn qua phương án chi tiết chào bán cho cổ đông hiện hữu