Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại đây:

 

 

 

 

 

 

Ngày 19/04/2021