đơn xin từ nhiệm phó tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Dương

cbtt_tu_nhiem.ks