Đăng ký mua của Ông Hồ Đình Tùng – Thành Viên HĐQT kiêm TGĐ

Thông báo đăng ký mua: xem chi tiết tại đây