CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020

NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC NĂM 2020

 

 

 

 

 

Ngày 31/03/2021