Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021

Công văn số 03/2021/CV-DVG giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021: Xem tại đây