CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán TTP