Biên Bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022

  1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  3. Điều lệ thông qua tại đại hội 
  4. tờ trình số 02 thông qua tăng vốn điều lệ 
  5. Hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm 2022