Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và ngày không còn là Cổ đông lớn của Cổ đông Phạm Thị Quỳnh Chi

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông Phạm Thị Quỳnh Chi 22/02/2022 chi tiết xem tại đây

Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi 22/02/2022 chi tiết xem tại đây