Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và ngày không còn là Cổ đông lớn của Cổ đông Nguyễn Bá Khánh

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Bá Khánh 21/02/2022 chi tiết xem tại đây

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Bá Khánh 22/02/2022 chi tiết xem tại đây

Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Bá Khánh 22/02/2022 chi tiết xem tại đây