BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2021

  1. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021: xem tại đây
  2. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2021: Xem tại đây
  3. công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận: xem tại đây