Báo cáo tài chính quý 3/2021-DVG

  1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 3/2021 Xem tại đây
  2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3/2021 Xem tại đây
  3. Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 3/2021 Xem tại đây

 

 

 

Ngày đăng: 30/10/2021