Báo cáo tài chính quý 1/2021

Báo cáo tài chính riêng – DVG Quý 1/2021

 

Báo cáo tài chính Hợp nhất- DVG Quý 1/2021

 

Công văn giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý

 

 

 

 

Ngày 29/04/2021