Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

  1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán: Xem tại đây
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán: Xem tại đây