Báo cáo kết quả giao dịch của TV. HĐQT Phạm Thanh Hải (thành viên đã xin từ nhiệm)

Báo cáo kết quả giao dịch của Ông Phạm Thanh Hải: xem tại đây