Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Nguyễn Thị Nga

Báo cáo Kết quả giao dịch và báo cáo không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thị Nga: Chi tiết tại đây