Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Trần Đăng Liêm

  1. Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Trần Đăng Liêm: xem tại đây
  2. Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Trần Đăng Liêm: Xem tại đây