Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi

  1. Báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi: Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Phạm Thị Quỳnh Chi: Xem chi tiết tại đây